SAAWDU KUUTORƊE

Njuɓɓinee speed dating mon oo: Gollorɗe (entreprises) e heɓde liggeyaaji tawa ko duumootooɗi.

So on kuutoriima ngooɗoo hello jokkorteengo,maa on njiy laawol kuutorgol "ɓaynude faggudu" wonande kala gollorɗi e yimɓe ɗaɓɓooɓe dañde golle: ko wallata en yuɓɓinde pottite hakkunde yimɓe joom en humpitooji e mbaawkaaji golle he nokku gooto.Kadi tawa ko he nder batu rentin’ngu yimɓe heewɓe !

Jokkorde ngam loowtude(télécharger) laawol gollorgol ngol(mode d’emploi) taw ko he mbaadi pdf

Teeŋti ko jokkondiri he Fayndaare Ɓamtaare Duumiinde salndu 8ɓiiru

Jokkorde fayde he ballondirteeɗo (gollondirteeɗo) caaktoowo defte janngeteeɗe ngabbitiiɗe he tiitooɗe tammborgal ngal (he ɗemngal farayse)

Njuɓɓinee ñalnguTHE MEAL (Ñalawma bottaari winndere) he nder diiwaan mon (He ɗemngal farayse)

Neɗɗo fof ene foti waɗde feere, ko ɓuri yaawde e yaajtaade mbele maa o waaw dañde wuurdude ñaamateeri taweteendi he nokku ɗo o wuuri ɗo, tawa noon ko he mbaadi ceniindi

Teeŋti he ko jokkondiri he Fayndaare Ɓamtaare Duumiinde salndu 12 ɓiiru

Ɓataake oo(nuldol ngol) (He ɗemngal farayse)

Maa ndeeɗoo jokkorde hollu on sifaa no kewu oo yahri nii (he ɗemngal farayse)

Jokkorde fayde ballondirteeɗo (gollondirteeɗo) caaktoowo defte janngeteeɗe ngabbitiiɗe he tiitooɗe tammborgal ngal (he ɗemngal farayse)

 

 

Kuutorɗe goɗɗe ene njogori addeede ɗoo, he ko fayi arde

 

 

Uddude

Lowe (Fannuuji) / Payndaale

Udditde fof
Uddude fof
Udditde ko suɓaa ko fof

Ko cuɓi-ɗaa ko :

Hay heen hattan golle gooto suɓaaka